Artan beden imaj?n?n mükemmeliyetçili?i çal??anlar? zay?f ve ideal

Artan bir sorun vard?. Medyada  ve bilimsel çal??malardaki yer bize bu konunun önemini anlatmaya devamiyor. Sa?l?kl? ya?am ilkesine göre çocukluk ve gençlik döneminde ortaya ç?kmaktad?r. Bu dönemdeki çocuklar ve gençler sa?l?kl? beslenerek daha sa?l?kl? bireyler olabilirler. (   ) Bu dönemdeki çocuklar?n ve gençlerin aileden ba??ms?z yemek yeme al??kanl???na yönelmeleri, beslenme al??kanl?klar?n? de?i?tirerek etkiler ve riskli al??kanl?klar görülebilir. Son y?llarda ya? ko?ulunda de?i?meler, yemek yemeye ayr?lan zamanl? azl?klar, ya?anan ö?ün atletleri ve tüketilen yiyeceklerin h?zl? al?m?n?n sanat yap?s?. Bu bölüm önem derecesini kazanmay? etkilemi?tir. Yeme ?ekillerindeki de?i?meyle beraber, özellikle medya ile sürekli bahsedilen beden imaj?n?n mükemmeliyetçili?i çal??anlar? zay?f ve ideal bedene  eri?me iste?ini artt?rmaktad?r. Ayr?ca, bireylerin medya yoluyla kar??la?malar? ve be?eni kazanan o ideal vücuda ula?abilmeleri bir tak?m yeme problemlerine yol açmaktad?r. Çe?itli psikolojik ve fizyolojik bozukluklar problemi sonradan ortaya ç?karabilmektedir. Ki?inin vücut a??rl??? ve kendi görünü?ü ile ilgili hassasiyetinin fazla oldu?u, sürekli ki?inin sa?l???n? tehlikeye atarak, rahats?zl?klar?n tümü yeme bozukluklar?n?n tan?mlad??? (Troisi, Massaroni ve Cuzzularo, 2005).

Yemin bozukluklar?n?n asl?nda tek bir sebebinin olmad??? gözlenmi?tir. Psikolojik, fizyolojik ve sosyal etmenlerin yetersizli?i ve sebepleri birlikte ki?ilik özellikleri, zihinsel özellikler, biyolojik yatk?nl???n olmas?, sosyokültürel bask?lar?nda   yeme bozukluklar?n?n olu?mas? önemli etki gösterdi?i ifade edili?i (Suldo ve Sandberg, 2000).

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Anksiyete, endi?e ve korku durumudur. Bu duruma göre bir tak?m duyumlarda e?lik edebilir (Türkçapar, 2004). Ayr?ca anksiyete  
iyi olmayan özellikler ile di?er duygulan?m türlerine ayr?l?r. Bunalt? veya kayg? olarak da adland?r?l?r. Fizyolojik olarak nefes almada zorluk, ellerde ve ayaklarda titreme, çarp?nt?, a??r? terleme gibi belirtilerle beraber psikolojik olarakta s?k?nt?, aniden çok büyük bir ?ey olacakm?? hissi ve korkusu, heyecan gibi sebepler say?labilir (Karamustafal?o?lu, Yumrukçal, 2011).

Vücut alg?s?na bakacak olursak, benli?imin öenmli bir parças?d?r (Verplanken ve Tangelder, 2010).

    
Benlik sayg?s?, ki?inin kendi, kendisiyle ilgili, olumlu ve olumsuz tutumlar?d?r. Benlik sayg?s?, bireyin gerçek benli?i ile ideal benli?i aras?ndaki uyumunun derecesi ile ilgilidir. Insanlar?n kendilerine biçtikleri de?erlerle ?ekillenir.