Diffiniadau around the world—has been profound and continues

Diffiniadau o Entrepreneuriaeth

Entrepreneuriaeth,
yn ôl Onuoha (2007), ” is the practice of starting new organizations or
revitalizing mature organizations, particularly new businesses generally in
response to identified opportunities.” Mae Bolton a Thompson (2000) wedi
diffinio entrepreneur fel ” a person who habitually creates and innovates
to build something of recognized value around perceived opportunities “.
Mae Hisrich (1990) yn diffinio bod entrepreneur yn cael ei nodweddu fel ”
someone who demonstrates initiative and creative thinking, is able to organize
social and economic mechanisms to turn resources and situations to practical
account, and accepts risk and failure “.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Mae entrepreneuriaeth yn hynod boblogaidd ac yn ddymunol
ymhlith pobl “The impact of entrepreneurship as an emergingacademic field and
as a life option—highly admired,respected, and sought after by youth around
the world—has been profound and continues to
expand worldwide” (Timmons
& Spinelli, 2008)

Y Gwneuthuriad Entrepreneuriaid

Mae
pobl am fod yn entrepreneur, am resymau eang, gan gynnwys i fyw, i ddilyn
breuddwyd neu i wneud gwahaniaeth. “The entrepreneur is then a complex combination of interacting factors.”-  ysgrifennodd David Butler yn ei lyfr ‘Enterprise
planning and development’ (Butler, 2006). Mae’n esbonio cyfansoddiad
entrepreneur isod;

• Personoliaeth: yn nhermau meddu ar
wydnwch, deiliadaeth, mannau cyfle, a chymryd risg.
• Agwedd: cael ymwybyddiaeth o
bwysigrwydd canolbwyntio ar gwsmeriaid, cymhwyso creadigrwydd a dychymyg,
safonau a gwerthoedd personol diffiniedig, y canfyddiad o fenter fel
gweithgaredd cadarnhaol.
• Sgiliau: megis y gallu i
rwydweithio, i feddwl yn strategol, i gael mynediad i adnoddau, gwybodaeth
fusnes a chraffter, sgiliau rhyngbersonol a galluoedd rheoli pobl.
• Cymhelliant: ymgyrch bersonol ac
uchelgais, yr awydd i gael effaith, yr angen am gyflawniad neu hunanfoddhad,
awydd am statws, creu a chodi cyfoeth a chyfrifoldeb cymdeithasol.

Ond
mae Butler yn parhau, “the
presence, combination and interaction of these factors will determine both the
way in which an entrepreneur engages in enterprising activities, and ultimately
the degree of success that will be achieved.”
Ond ar y diwedd, nid oes unrhyw fformiwla union ar gyfer entrepreneuriaeth.
Mae’n unigryw i bob unigolyn.

Damcaniaethau seicolegol: Patrymau
ymddygiadol mewn entrepreneuriaid

Mae’r
patrymau ymddygiadol sy’n diffinio entrepreneur y dyddiau hyn yn niferus ac yn
gyffredin ar gyfer y rhan fwyaf o ddiffiniadau’r theori. Yn ystod y degawd
diwethaf mae llawer o astudiaethau wedi ceisio asesu seicoleg a nodweddion
entrepreneuriaid ac ers bod entrepreneuriaeth yn gysyniad mor eang, mae’n rhaid
ei astudio o wahanol safbwyntiau.

Mae
ffigwr yr entrepreneur yn cael ei arsylwi’n eang fel arloeswr gydag
arweinyddiaeth creaf, rhywun sy’n gallu rheoli a gallu adeiladu tîm gwych,
wedi’i gyfoethogi fel arfer gyda’r dalent o ddefnydd da o dechnoleg newydd; ond
un agwedd yw’r un o fod yn gynghorydd risg. Fel entrepreneur, os gofynnir iddo
roi ei yrfa ar y llinell am achos syniad, yn fwyaf tebygol o dderbyn yr amodau
ansicrwydd ariannol hynny oherwydd bod ei gredoau yn gryfach na hynny.

Mae’r entrepreneur fel
arloeswr yn creu  “wave of creative
destruction” (Schumpeter e tal., 2011) sy’n gyfrifol am “the doing of new
things or the doing of things that are already being done in a new way”. Mae eu
gallu i arloesi, cyflwyno cynhyrchion newydd neu dechnoleg newydd, cynyddu  effeithlonrwydd mewn cynhyrchiant gweithwyr,
meddu ar sgiliau trafod cryf a gallu ffurfio consensws yw’r nodweddion craidd
ar gyfer entrepreneur llwyddiannus. Mewn cyferbyniad â’r ffaith y gall pawb
ddod yn entrepreneur, yw bod llawer o academyddion yn credu y gellid canfod y
rhagdybiaeth yn uniongyrchol yn y DNA, gan ddod yn fater o enynnau a gallu
annerbyniol. Wrth gwrs, mae’r amgylchedd a’r cyfansoddiad cymdeithasol lle mae
unigolyn yn cael ei ffurfio yn dylanwadu’n sylweddol ar ei bersonoliaeth, fel y
gall, wrth wynebu sefyllfa benodol, gryfderau a gwendidau. 

 

Beth sy’n wneud Elon
Musk Entrepreneur

Mae nodweddion seicolegol Elon yn bendant yn
ddylanwad tuag at ei lwyddiant entrepreneuriaid. Yn ‘The Entrepreneur on the
Heroic Journey’ (Lee a Allen 2017), mae Dwight Lee a Candace Allen yn
ysgrifennu bod entrepreneuriaid yn ffigurau arwrol o’r gymdeithas, ac y mae eu
cyflawniadau yn werth eu dathlu. Gan gymryd y safbwynt hwn, credaf fod Elon
Musk yn sicr yn entrepreneur y dylid ei ystyried yn “Arwr Modern”
oherwydd ei ddyfeisgarwch a’i yrfa am ddyfodol gwych. Ei gyfraniad mwyaf,
efallai, yw ei fod wedi rhoi gobaith i bobl a ffydd adnewyddadwy yn yr hyn y
gall technoleg ei wneud ar gyfer ddynoliaeth.

Mae Elon Musk yn cyfateb perffaith i ddisgrifiad
Lee a Allen am beth yw harwyr modern: unigolion sy’n llunio cymdeithas trwy
wasanaethu pobl ac ychwanegu gwerth at gymdeithas trwy eu gweithgareddau
entrepreneuriaeth. Yn ôl Lee a Allen, mae arwr yn teithio trwy dri cham:

1.    
Mae
cam cyntaf yr arwr entrepreneuriaeth fodern yw ei fod yn mentro i ffwrdd
o fyd y normau a dderbynnir.

Mae’r
arwr yn honni “Mae yna ffordd well, a byddaf yn ei chael hi!” Gan
ddileu o arferion ac arferion cymdeithasol, mae’n teithio i mewn i diriogaeth anhysbys
tra mae’n peryglu methiant a cholled am fwy o bwrpas neu syniad maen nhw’n
credu mewn. Dyna’r hyn yr oedd Elon Musk yn ei wneud sawl gwaith yn ei fywyd.
Yn gyntaf, pryd adawodd  Brifysgol
Pretoria i adael De Affrica i Ganada. Ar gyfer rhywun sydd â chyfrifiad cynnar
tuag at gyfrifiaduron a thechnoleg – roedd Musk wedi dysgu ei hun iaith
raglennu BASIC pryd oedd Elon rhwng 9 a 10 oed ac fe greodd ffrwydron a rocedi
cartref – roedd De Affrica fel carchar lle na allai dyfu.

Er nad
oedd yn gwybod yn ôl beth oedd yn union ei fod eisiau ei gyflawni yng Nghanada,
roedd ei chwilfrydedd a’i awydd i adael effaith tragwyddol ar y byd yn ei
arwain i’r Unol Daleithiau. Fel arfer, fe wnaeth ei meddyliau ym Mhrifysgol y
Frenhines a Phrifysgol Pennsylvania arwain at y casgliad mai’r Rhyngrwyd, yr
Ynni Adnewyddadwy a’r Diwydiant Gofod oedd y meysydd lle gallai gael effaith
enfawr. Yn ôl yna, roedd Musk eisoes wedi addo prosiectau dilynol ym mhob un
o’r tri. Roedd hyn ym 1994 pan fyddai ychydig wedi gallu rhagweld y nifer o
ffyrdd y byddai’r Rhyngrwyd yn newid bywydau pobl, pryd roedd y ‘startup’ Ceir
America  llwyddiannus olaf (Chrysler) yn
dyddio’n ôl i 1925, a phan oedd y diwydiant awyrofod Americanaidd yn bennaf gan
Boeing a Lockheed Martin yn unig. Yn sicr, ystyriwyd bod blaid fel hyn yn
rhyfedd. Gwthiodd Musk ei hun, a nodweddir gan egni, gweledigaeth.

2.    
Mae’r arwr entrepreneuriaid yn aberthu ei
hun am weledigaeth neu freuddwyd sydd ganddi, gan roi ei gysur ei hun mewn
perygl.

Y ddau
gwmni Rhyngrwyd a sefydlodd oedd Zip2, tudalennau melyn cyntaf y We, a X.com a
fyddai’n cyfuno â ‘Confinity’ i ffurfio PayPal.

Ail gam
yr arwr entrepreneuriaid yw ei goresgyn o galedi a heriau. Gyda dim ond $28,000
a fuddsoddwyd yn Zip2, nad oedd Musk yn gadael y swyddfa ac oedd o’n cysgu ar
fag ffa wrth ei ddesg. Byddai’n cymryd cawodydd yn yr YMCA a phan fyddai
gweithiwr Zip2 o’r enw Heilman, , yn dod i mewn i’r swyddfa am 7:30 neu 8:00AM
byddai’n rhoi cic iddo felly byddai Musk yn deffro ac yn dychwelyd i’r gwaith.
Mae ymroddiad caled Musk i lwyddiant ei ‘startups’ yn cael ei fynegi orau pan
ddywedodd wrth fuddsoddwr VC, “My mentality is that of a samurai. I would
rather commit seppuku than fail.” Byddai Zip2 yn cael ei gymryd dros y pen draw
gan Compaq Computer am $307 miliwn a byddai’n ennill Musk $22 miliwn ar gyfer
ei gyfran o 7% yn y cwmni.

Yr ail
gychwyn o Musk oedd X.com, sef ymgais gychwynnol i greu banc ar-lein. Yn ystod
ei interniaeth yn y Banc o Nova Scotia, daeth i wybod bod “bancers are
rich and dumb” (Musk , n.d.) a bod hyn yn gyfle anferth i amharu ar y
diwydiant. Gan sylweddoli nad yw’r arian hwnnw’n ddim ond cofnod mewn cronfa
ddata, roedd Musk o’r farn y gallai fynd i’r diwydiant gyda buddsoddiad
cymharol fach. Fodd bynnag, ni allai hyn fod ymhellach o’r gwir. Roedd y
materion rheoleiddiol yr oeddent yn eu hwynebu yn ymddangos yn annisgwyl ac
roedd nifer o weithwyr cynnar X.com wedi gadael y cwmni yn fuan ar ôl credu bod
gweledigaeth Musk i amharu ar y diwydiant bancio yn afrealistig. Dywedodd un
gweithiwr arall X.com “There were a million laws in place to block something
like X.com from happening, but Musk didn’t care.” (Julian Ankenbrandt, 2017)

Er
gwaethaf y fath broblemau, cynhaliodd Musk drwydded bancio, yswiriant FDIC a
ffurfiwyd partneriaeth â Barclays.

Roedd
Musk hefyd wedi wynebu llawer o anffodus arall yn y ddau gwmni a sefydlodd yn
fuan ar ôl iddo adael X.com: Tesla a SpaceX. Yn 2008, bron yn colli ei arian i
gyd, wrth ysgaru ei wraig gyntaf – gan ofni ei bod wedi bod yn gwastraffu bron
ei holl $180 miliwn a enillodd o werthu PayPal i eBay. Roedd gan SpaceX ddigon
o arian ar gyfer ei bedwerydd lansiad Falcon 1, ac o bosibl lansiad diwethaf
SpaceX. Nid oedd Tesla wedi dal ar ei addewid i gynhyrchu ei ‘Roadster’ ac
roedd angen benthyciad gan y llywodraeth arno pan oedd corfforaethau fodur ac
ariannol eraill hefyd yn cael trafferth. Yn eiriau Musk:

“I remember waking up the Sunday before Christmas
in 2008, and thinking to myself, ‘Man, I never thought I was someone who could be
capable of a nervous breakdown.’ I felt this is the closest I’ve ever come,
because it seemed… pretty dark.” (Musk, 2007)

3.    
Yn y trydydd cam, mae’r entrepreneur arwr yn
dychwelyd i’r gymuned gyda’i gynnyrch, ei wasanaeth, neu broses newydd.

Ar
ôl bod yn ddiwrnodau neu wythnosau i ffwrdd o fethdaliad ar gyfer Tesla a
SpaceX, roedd Musk wedi gweithio trwytho a chreu’r cwmni ceir llwyddiannus
cyntaf ers Chrysler ym 1925 ac erbyn hyn roedd yn cystadlu â Boeing, Lockheed
Martin, y Rwsiaidd a’r Tsieineaidd yn y diwydiant awyrofod. Ers hynny, mae
Tesla wedi cyflwyno’r Roadster, y Model S, X ac mae’n bwriadu cyflwyno Model E.
Mae Tesla ar ei ffordd i newid y diwydiant fodur. Roedd SpaceX wedi cynhyrchu
rocedi a all ddychwelyd yn ôl yn ddiogel ar y ddaear sy’n gostwng yn sylweddol
y gost o anfon rocedi i mewn i’r gofod. Gwobr Elon Musk am fanteision cynyddol
i gymdeithas yw ei elw a’i gyfoeth y gallai ei fod wedi cronni dim ond pan fydd
pobl yn gwerthfawrogi ei gynhyrchion yn ddigon eu bod yn fodlon eu prynu.

Pan
ofynnir i Musk beth maen nhw’n credu yw’r nodwedd arweinyddiaeth fwyaf
effeithiol, ei ateb yw:

“I think it’s very
important to have a feedback loop, where you’re constantly thinking about what
you’ve done and how you could be doing it better. I think that’s the single
best piece of advice: constantly think about how you could be doing things
better and questioning yourself” (Elon Musk, 2016)

 

Mae Elon Musk yn arloeswr
ac arloesol, ond yn sensitif, ac yn arweinydd. Amcan yn edrych ar ei

bydd nodweddion
arweinyddiaeth yn cynhyrchu nifer o enghreifftiau penodol – mae llawer o
ffynonellau wedi nodi hynny byddai ei weithwyr yn SpaceX ”
would follow their CEO into the sun.” Mae’n amlwg iawn gweledigaeth
gydwybodol, ond mae’n ymgymryd â’i ochr wrthgymdeithasol pan mae’n wir yn
cyfrif. Mae
Musk yn weld cyfleoedd ac yn ei chymryd nhw, fel entrepreneur gwir
“opportunities constantly emerge from the changes but its the organization’s
speed in identifying theme and its effectiveness in exploiting them is critical
for success” (Lowe and Marriott, 2012)

 

Mae arddull cyfathrebu Musk
yn arwydd o arweinyddiaeth gwas, yn gynorthwyol gan ddefnyddio sgwrsio a thôn
ysbrydoledig, effeithiol iawn mewn perswadied. Trwy gyfathrebu effeithiol, mae
Musk yn ymdrechu i ddod â’i freuddwydion o “a better future for humanity”
i realiti trwy gyflawni a rhannu ei ddelfrydau cynaliadwy. Mae’n defnyddio
sgiliau gwych i gyfathrebu trwy “fethiannau” ac arwain i arloesedd
cynaliadwy, i gyd wrth ddysgu ohono’r antur.

 

Casgliad: Yw Elon Musk Arwr?

Mae
Musk yn entrepreneur sydd wedi wneud llawer i’r cymdeithas “devising new
products and services that are improving the quality of human life, and helping
to mitigate climate change and other adverse environmental impacts— crucially,
while creating commercial value for their companies. Those people are called
social intrapreneurs” (Grayson, McLaren and
Spitzeck, n.d.) Mae Musk yn gweithio i wneud gwahaniaeth i ddynoliaeth.

Disgrifiwyd Elon Musk fel
Steve Jobs o’r diwydiant trwm, fel fersiwn modern o’r gwyddonydd Nikola Tesla,
ac fel Henry Ford o rocedi. Efallai mai’r rhai mwyaf cymaradwy yw’r archwilwyr
gwych a fu’n teithio ar draws y byd. Roedd ganddynt ysbryd entrepreneuriaid,
braidd yn wallgof, yn ceisio nad oedd neb arall wedi ceisio, ac yn meddwl nad oedd
neb arall wedi’i feddwl. Os ydych chi eisiau disgrifio’r cwmnïau mae Elon wedi
eu sefydlu gydag un thema, gallwch ddweud eu bod yn gwella’r byd gyda chymorth
technolegau arloesol. Mae hyn yn union yr hyn sydd ei angen ar ein byd.